බදාදා, 24 පෙබරවාරි 2021 13:13

e-තක්සලාව ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියෙහි සම්පත් පුද්ගලයින් ලෙස දැනට කටයුතු කරනු ලබන ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරීම Featured

e- තක්සලාව ඉගෙනුම් අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතියෙහි සම්පත් පුද්ගලයීන් ලෙස මේ දක්වා කටයුතු කරනු ලැබූ ඔබගේ තොරතුරු යාවත් කාලීන කිරීම සදහා පහත සබැදියෙන් ලබා දී ඇති පෝරමය පුරවා සහාය වන්න.අප සමග එකවන ඔබට ස්තුති.


Application Form
14371 වරක් කියවා ඇත.
logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.