සෙනසුරාදා, 16 ජනවාරි 2021 21:23

2020 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයය - ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය 2021 Featured2020 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය 2021 ජනවාරි 26 සිට 2021 පෙබරවාරි 4 දින දක්වා
උක්ත ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ B කොටසේ B1 ඇගයීමට අදාල සංගීත ඛණ්ඩ පහතින් ලබා ගත හැකිය. මේවා 2019 වර්ෂයේ අපොස උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සදහා භාවිත සංගීත ඛණ්ඩ ම වේ.

අදාල සබැඳි ලබා ගැනීම සඳහා
logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.