සිකුරාදා, 25 සැප්තැම්බර් 2020 08:46

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා අ.පො.ස. උසස් පෙළ සඳහා සිතියම් Featuredඅ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ)/ අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විෂය නිර්දේෂයන්ට අදාළ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සම්බන්ධ සිතියම් හා සිතියම් අභ්‍යාස ලබා ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.
<< සිතියම් හා අභ්‍යාස >>
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.