අඟහරුවාදා, 28 අප්‍රේල් 2020 07:03

ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. Featured

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන නාලිකාව මගින් විකාශය කරනු ලබන විෂය අන්තර්ගත ලබා ගැනීම සදහා පහත සබැදියන්ට පිවිසෙන්න.

  පහ ශ්‍රේණිය සඳහා
  අ.පො.ස.(සා/පෙළ ) සඳහා
  අ.පො.ස.(උ/පෙළ ) සඳහා

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.