සිකුරාදා, 10 අප්‍රේල් 2020 22:58

පාසල් වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර Featured

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සකස්කරන ලද පුණරීක්ෂණ පාඩම් සඳහා පහත සබැඳියෙන් පිවිසෙන්න.
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

පාසල් වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සදහා පහත ලබාදී ඇති සබැඳි වෙත පිවිසෙන්න
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාල්ල

ඔබ පළාතේ,කලාපයේ,පාසලේ ප්‍රශ්න පත්‍රද e -තක්සලාව වෙත ලබාදෙන්න ,දැයේ දරුවන්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරන්න ඔබත් ශක්තියක් වෙන්න.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.