අඟහරුවාදා, 31 මාර්තු 2020 05:24

"Healthy kids" සෞඛ්‍යය සහ පෝෂණ පාඨමාලාව Featured

"Healthy kids" සෞඛ්‍යය සහ පෝෂණ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කර මාර්ගගත ලෙස සහතික පත්‍රයක් ලබාගන්න ."Healthy kids" වෙත ප්‍රවේශ වන්න . මෙහිදී පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී වීමට පරිශීලක ගිණුමක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. ඒ සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කර පරිශීලක ගිණුමක් සාදා ගන්න.

පරිශීලක ගිණුමක් සාදා ගන්න.


ඔබට පරිශිලක ගිණුමක් තිබේ නම් පාඨමාලාව සඳහා පිවිසීමට පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න.

පාඨමාලාව සඳහා ප්‍රවේශ වන්න.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.