ගණිතය - 5 ශ්‍රේණිය

පළමු වන වාරය

 • ගණක රාමුව

 • සංඛ්‍යා අවබෝධය

 • සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට ලිවීම

 • සංඛ්‍යා අවරෝහණ පිළිවෙලට ලිවීම

 • විශාල සංඛ්‍යා

 • විශාල සංඛ්‍යා හා කුඩා සංඛ්‍යා

 • සංඛ්‍යාංක හා සංඛ්‍යා නාම

 • විශාල සංඛ්‍යා 1

 • විශාල සංඛ්‍යා 2

 • පෙර සංඛ්‍යාව සහ පසු සංඛ්‍යාව

 • එකතු කිරීම 1

 • එකතු කිරීම 2

 • එකතු කිරීම 3

 • එකතු කිරීම 4

 • එකතු කිරීම 5

 • එකතු කිරීම 6

 • එකතු කිරීම 7

 • එකතු කිරීම 8

 • අඩු කිරීම 1

 • අඩු කිරීම 2

 • අඩු කිරීම 3

 • ගුණ කිරීම 1

 • ගුණ කිරීම 2

 • දිග හා දුර 1

 • පරිමිතිය 1

 • පරිමිතිය 2

 • පරිමිතිය 3

 • පරිමිතිය 4

 • බෙදීම 1

 • බෙදීම 2

 • බෙදීම 3

 • බෙදීම 4

 • ඝන වස්තු සහ හැඩතල 1

 • කාලය 1

 • බර 1

 • බර 2

 • බර 3

 • බර 4

 • සංඛ්‍යා රටා

 • අඩු කිරීම 4

 • එකතු කිරීම 9

දෙවන වාරය

 • ගුණ කිරීම 3

 • බෙදීම 5

 • බෙදීම 6

 • බෙදීම 7

 • බෙදීම 8

 • දත්ත හැසිරවීම

 • මුදල්

 • කාලය 2

 • වේලාව

 • ඝන වස්තු හා හැඩතල 2

 • ‍තෙවන වාරය

 • දිශා

 • ගුණ කිරීම 4

 • බෙදීම 9

 • සංඛ්‍යා රටා

 • දිග හා දුර 2

 • බර 5

 • logo නිර්මාණය :
  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
  කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
  කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.