සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

පළමු වන වාරය

 • සමාන තේරුම ඇති වචනය තෝරන්න

 • නාම පද සහ ක්‍රියා පද

 • ප්‍රාණ වාචී සහ අප්‍රාණ වාචී පද

 • සුදුසු ක්‍රියා පද යොදා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරමු

 • සමාන වචනය තෝරමු

 • විරුද්ධාර්ථ වචන

 • පිල්ලම් හඳුනා ගනිමු

 • සිංහල ක්‍රමයට මාස හඳුනා ගනිමු

 • නිවැරදි අකුරු යොදමු

දෙවන වාරය

 • නිවැරදිව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු

 • නිවැරදි වචනය සොයමු

 • කෙටි යෙදුම්

 • රාජකාරි ලිපිය

 • උපමාව සහ උපමේය

 • පෝස්ටර් නිර්මාණය

 • ‍තෙවන වාරය

 • නිවැරදි ලෙස අකුරු යොදමු

 • සමාන වචන සොයමු

 • සමානාර්ථ පද

 • පුරුෂ භේදය

 • ක්‍රියා පද

 • ප්‍රහේලිකාව

 • logo නිර්මාණය :
  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
  කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
  කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.