සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
{phocadownload view=file|id=620|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=619|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=231|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2010|target=s}
{phocadownload view=file|id=230|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2007|target=s}
{phocadownload view=file|id=229|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2006|target=s}
{phocadownload view=file|id=228|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2005|target=s}
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.