උසස් පෙළ අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර
සිංහල භාෂාව
{phocadownload view=file|id=648|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=657|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=386|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=394|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=239|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=240|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=259|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s}
දෙමළ භාෂාව
{phocadownload view=file|id=241|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=242|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s}
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව
{phocadownload view=file|id=678|text=ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=713|text=ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=692|text=ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=693|text=ගණිතය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=712|text=තාක්ෂණවේදය සඳහා තාක්ෂණවේදය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=691|text=තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015|target=s}
ඉතිහාසය
{phocadownload view=file|id=608|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I|target=s}
{phocadownload view=file|id=609|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II|target=s}
{phocadownload view=file|id=610|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර III|target=s}
{phocadownload view=file|id=611|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර IV|target=s}
{phocadownload view=file|id=370|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I-II - 2014|target=s}
ගිණුම්කරණය
{phocadownload view=file|id=640|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=649|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=203|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=217|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s}
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
{phocadownload view=file|id=643|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=652|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=381|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=390|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=222|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=248|text=පිළිතුරු I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=223|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=249|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s}
අාර්ථික විද්‍යාව
{phocadownload view=file|id=646|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=655|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=384|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=392|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=226|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=256|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=227|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=257|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s}
කෘෂිකර්මය
{phocadownload view=file|id=641|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=650|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=379|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=388|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=218|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=219|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=246|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s}
ජීව විද්‍යාව
{phocadownload view=file|id=642|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=651|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=380|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=389|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=220|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=251|text=පිළිතුරු I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=221|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=252|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s}
රසායන විද්‍යාව
{phocadownload view=file|id=644|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=653|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=224|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=225|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=253|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s}
සංයුක්ත ගණිතය
{phocadownload view=file|id=645|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=654|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=383|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=391|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=235|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=236|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=254|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s}
ෙභෟතික විද්‍යාව
{phocadownload view=file|id=647|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=656|text=පිළිතුරු - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=380|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=393|text=පිළිතුරු - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=237|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=238|text=ප්‍රශ්න පත්‍ර II - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=258|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s}
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.