රන්වන් දුල් කරළින්.....


රන් වන් දුල් කරළින් පැසිලා
නැමිලා බරවීලා
තල වැවිලා රමණී සෝබා
කෙත්වතු පිරිලා සාරා
ඕ කෙත්වතු පිරිලා සාරා//

ඉඟ නළවා කපමූ නෙළමූ හෝ හෝයියා//
මිටි බැඳලා හිස මත ගනිමූ
යාමූ පෙළ සෑදීලා///
මිටි බැඳලා හිස මත ගනිමූ
යාමූ පෙළ සෑදීලා
බටලී සංගීතේ මතු ගවයෝ රැඳේයා
ගොපලුන් හා මිහිරේ වෙළිලා
යාවී රංචු හෝයියා///
රන්වන් දුල් කරලින් පැසීලා.......

මඳ සුළඟේ කුල්ලෙන් පොළලා හෝ හෝයියා//
තල වේලා පොල් අතු හැරලා
කමතේ පිරි ධාන්‍යා///
තල වේලා පොල් අතු හැරලා
කමතේ පිරි ධාන්‍යා
සැම දෙයියා පිහිටාධාරෙන් කරුණා ලැබීලා
ගම සාරයි හාමත දුරු වෙයි
ගොවිසෙත ප්‍රීතී හෝයියා///

රන්වන් දුල් කරලින් පැසීලා.......

ගායනය - ලතා වල්පොල


logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.