ගිරිහෙල් මුදුනේ.......

ගලනා සීත ජලේ......
දිලෙනා නිලට නිලේ...... //
ඔබ නොදන්න ගී ගයා ගලාවී.......ගලාවී.. .
තව තනිව ඉන්න බෑ කියා කියාවී......කියාවී.......//
ගලනා සීත ජලේ......

සුරළිය සුරකැලේ
නගන සිහිල් ඕ.....
රිදී කඳන් වගේ
බිමට කඩන් හැලේ//

එගොඩ ඉඳන් ගඟ නොබලන්
නානවනම් බිමට වරෙල්ලා
සිහල පොළොවෙ ඇල් දියත් සනීපයි සනීපයි
මෙහෙම බිමක ඉන්නටත් මනාපයි මනාපයි
තරුණ හිතට සතුට දේ විනෝදයි විනෝදයි
ගලනා සීත ජලේ......

අඟලෙ අඟලේ මෙහී
මිණිකැට ඇත වැහී// ඕ.....
ගත හැකි ඔප දමා
අපද මැණික් තමා
නාගලොවෙන් නාගලියන්
සොයමු ඉතින් ගඟේ ගිලීලා
තනිව ඉන්න බෑ කියා කියාවී......

ගලනා සීත ජලේ......//
ඔබ නොදන්න ගී......//

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.