ගිරිහෙල් මුදුනේ.......

ගිරිහෙල් මුදුනේ මානෙල් නොපිපේ
හිරු නොනගී අවරගිරේහී
මහමෙර නොසැලේ සුළඟින් කිසි කාලේ
නැත කලුපාට කිරේහී

සීතලවූ දිය මහ සාගරේ
උණුවේවිද කවදා සාගරේ//

කෝකිලා… කව්ඩා නොවේ
නෑ මෙසේ වීලා ලොවේ
නිල මැසි සේනා අසලට නේනා//
බෘංගයා මිස නෙලුමේ//

ගිරිහෙල් මුදුනේ....

දිනු ජාතිය වටිනා සිංහලේ
අභිමාන වූ දැය මේ සිංහලේ...//

ඒ නිගා සිරිතේ ගැලී ආ නොගා ඉදිමූ දැලී
පරසිරිතේ නී ඔබ හෙල මෑනී//

ඇයිද ශෝකෙට හෙලුවේ
ඔබ හෙල මෑණී//
ඇයිද ශෝකෙට හෙලුවේ//

ඇයිද ශෝකෙට හෙලුවේ
ගායනය - මොහිදින් බෙග්logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.