• English (UK)
 • Tamil (Sri Lanka)

ප්‍රශ්න බැංකුව සැකසීම

ප්‍රශ්න බැංකුව සැකසීම
 
 • එම්.එච්.බී.එම්.ඒ. බණ්ඩාර
 • එම්. ඉන්තිරපාලන්
 • එම්.එම්. ඉල්යාස්
 • එම්.ආර්.කේ.එස්. ගනේගොඩ
 • එන්.එස්.එන්. සිල්වා
 • එන්.රවීන්ද්‍රන්
 • එන්.එස්. පූර්ණවතී
 • එන්.යූ.බී. ගලගොඩ
 • එන්.වී.එන්.එස්. විතානගේ
 • එන්.ඩබ්.ටී.එල්. අමරසිංහ
 • පී.චන්ද්‍රන්
 • පී.ජේ. කළුආරච්චි
 • පී.කේ. පතිරණ
 • පී.ආර්.ඩී. රත්නායක
 • පී. සිවසුන්දරම්
 • ආර්.එස්.කේ. ගනේගොඩ
 • රාදීකා වාස්
 • එස්.ඒ.සී. සමරසිංහ
 • එස්.ඒ.පී.සී. සුබසිංහ
 • එස්.ඒ.පී. කීර්ති
 • එස්.කේ. ගලහේනගේ
 • එස්.එම්.ඩී.කේ.කේ. ජයතිලක
 • එස්.එම්.නස්රෝල්
 • එස්.එන්.කේ.යූ.පී. නාරායන
 • එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු
 • එස්.ඩබ්.ඒ.සී.පී. සමරවික්‍රම
 • එස්.ඩබ්.එම්.අයි.එස්. සේනාරත්න
 • එස්. වීරසිංහ
 • සජීවනී රත්නායක
 • සනෝජි සමරසිංහ
 • එස්. කදුරුගහමුන
 • ටී.ධම්මික දේශප්‍රිය සිල්වා
 • ටී.ගෞරිමීනන්
 • ටී.කේ.චන්ද්‍රෙස්කර
 • ටී.එල්. කරුණාතිලක
 • ටී.එම්.කේ.එන්. ජයවර්ධන
 • යූ.එල්.ඒ. විතාරණ
 • වී.ඒ.කේ. ප්‍රියංගිකා සංජීවනී
 • තුඹෝවිල ධම්මරත්න හිමි
 • ඩබ්.පී.නන්දනී සොයිසා
 • ඩබ්.ඒ.ධර්මප්‍රිය
 • ඩබ්.ඩී. ජෙනෙට් රීටා
 • ඩබ්.කේ.එන්. කරුණාරත්න
 • ඩබ්.ලයනල්
 • ඩබ්.එම්.සී.ජේ. විජේකෝන්
 • ඩබ්.ආර්.කේ.සී. බණ්ඩාර
 • වසන්තා කල්‍යාණි හේමරත්න
 • වයි.පී.පී. කාවිසිගමුව
 • වයි.ප්‍රීත් එන්.පී. විමලසිරි
 • වයි.වී ආර්. විතාරණ
 • ඩබ්.එම්.රෝහිනී චිත්‍රලතා
 • ජේ.එම්. බණ්ඩාර මැණිකේ
 • ඩබ්.ඩී.ජී.එම්.ටී. සිරිකුමාරි
 • ආර්.ඩී.පුෂ්පකාන්ති
 • එම්.ජී. පේමශාන්ත
 • ජී.එච්.ඩී.ජේ.පී. ගුණරත්න
 • අඹන්පොළ ම.ම.වි අඹන්පොළ
 • මාතලේ හින්දු විද්‍යාලය, මාතලේ
 • කල්/අල් කමරූන් විද්‍යාලය, සයින්දමරදු
 • බ/ ශ්‍රී රාහුල බා.ම.වි, මාළඹේ
 • පිළියන්දල ම.ම.වි
 • දේශක, මහරගම ගුරු විද්‍යාලය, මහරගම
 • විශ්‍රාමික ගුරු උපදේශිකා
 • ක/අනුරුද්ධ කුමාර විද්‍යාලය, නාවලපිටිය
 • බප/හෝ/පින්නවල රජපොළ ම.වි, පින්නවල,වග
 • ර/නිවි/සුමන ම.වි, නිවිතිගල
 • විශ්‍රාමික විදුහල්පති
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර
 • බප/ජය සිරිහදේ වි, රාජගිරිය
 • කෑ/කිව්ල්දෙණිය ම.වි, ගලපිටමඩ
 • බ/පස්සර මුස්ලිම් ම.වි, පස්සර
 • ශ්‍රී රාහුල බා.වි, මාළඹේ
 • ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, ගල්කිස්ස
 • බ/කැප්පෙටිපොළ ම.වි, කැප්පෙටිපොළ
 • රජබිම විද්‍යාලය, නිකවැරටිය
 • බප/ජය/විද්‍යාවර්ධන ම.වි
 • ම/තෙලිජ්ජවිල ර.ම.වි, තෙලිජ්ජවිල
 • ගුරුඋපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කළුතර
 • ත්‍රි/කින්නියා ම.ම.වි, කින්නියා
 • ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය
 • ක/සිරිසීවලී ම.වි, පානදුර
 • මා/කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි,කඹුරුපිටිය, මාතර
 • ආන/විමලරත්න කුමාරගම වි, ආනමඩුව
 • ගුරුඋපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැළණිය
 • තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 • රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 • ගුරුඋපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දියතලාව
 • විශාකා විද්‍යාලය, කොළඹ
 • ත්‍රි/ශාන්ත ජෝසප් වි,ත්‍රිකුණාමලය
 • බප/හෝ/සිරිපියරතන ම.ම.වි, පාදුක්ක
 • බප/ග/අනුර ම.ම.වි, යක්කල
 • බ/කැප්පෙටිපොළ ම.වි, කැප්පෙටිපොළ
 • බප/හෝ/සීතාවක ජාතික පාසල, අවිස්සාවේල්ල
 • බප/කැ/ශාන්ත ප්‍රැන්සිස් ම.වි, දලුගම, කැළණිය
 • රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැළණිය
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම
 • හෝ/බෝපේ රාජසිංහ ම.වි, පාදුක්ක
 • ර/අමුණුතැන්න පාසල, ගාල්ලැල්ල, රත්නපුර
 • ගුරුඋපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බත්තරමුල්ල
 • කෑ/හත්ගම්පළ විද්‍යාලය, අරනායක
 • කෑ/වලගම ම.වි, දේවාලේගම, කෑගල්ල
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැළණිය
 • ගුරු උපදේශක,කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර
 • ගුරුඋපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඕවිට
 • ගුරු උපදේශිකා, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල, නාරම්මල
 • ගුරු උපදේශිකා, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල, වාරියපොළ
 • ගුරු උපදේශිකා, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඕවිට
 • ගුරු උපදේශිකා, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඕවිට
 • ගුරු උපදේශක, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඕවිට
 • කථිකාචාර්ය, පස්දුන්රට ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය

 

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.