• English (UK)
 • Tamil (Sri Lanka)

තිර පිටපත් සැකසීම

තිර පිටපත් සැකසීම
 
 • ඒ.ඩී.කළුආරච්චි
 • ඒ.එෆ්.නිහාරා
 • ඒ.ජේ.දිනේෂ්
 • ඒ.එම්.සෙනවිරත්න
 • සී.වයි.ඉඳුරුගොල්ල
 • වසන්කා කල්‍යාණි හේමරත්න
 • ඩී.ඒ.ඩී.එන්.සජීවනී
 • ඩී.එම්.පී.කුමාරිහාමි
 • ඩී.පී.කේ. නාරන්ගොඩ
 • ඊ.කේ.යූ. රණතුංග
 • ජී.චන්ද්‍රා ප්‍රේමශීලී
 • ජී.ඩී.කේ.සුරංගිකා අඹේරත්න
 • ජී.ඩී.එන්.ප්‍රියන්ත
 • ජී.එච්.ඩී.ජේ.පී. ගුණරත්න
 • එච්.ඒ.ටී.සම්පත්
 • එච්.එම්.ආර්.තිලක්
 • එච්.එම්.රාධිකා
 • එච්.එම්.යූ.ඩී.හේරත්
 • එච්.පි.බී.රණසිංහ
 • එච්.පී.නිහාරි සමන්කුමාරි
 • එච්. සන්ධ්‍යා කුරේ
 • අයි.ඒ.පී. ගයාන් ශ්‍රීනාත්
 • අයි.කේ. ජයරත්න
 • ජේ. මනෝහර
 • ජේ.ඒ. සෝමලතා
 • ජේ.එම්. ශිරානි පැල්පොල
 • ජේ.පී. වික්‍රමආරච්චි
 • ජේ. සිවනේෂන්
 • කේ.සී.ඒ. ජයන්තිමාලා
 • කේ.ඩී. නාලිනි ඉරේෂා
 • කේ.ජී. අනුර
 • කේ.ජී.බී. ගීතාංජලී
 • කේ.ජී.චන්ද්‍රපාල
 • කේ. ජයබාලන්
 • කේ.කේ.එස්.එන්.වික්‍රමාරච්චි
 • කේ.එන්.ෆොන්සේකා
 • කේ.පී.කේ. සජීවනී
 • කේ.පී.නාගසිංහ
 • කේ.ප්‍රිපාකරන්
 • කේ.එස්.රන්ජනී
 • කේ.යූ.කේ. දයාරත්න
 • එල්.පී.කේ.එච්.පතිරත්න
 • එල්.ඒ.කේ.එස්. ගුණවර්ධන
 • එල්.තවකුමාර්
 • ලිලන්ති කරුණාරත්න
 • එම්.ඒ.එල්.එස්. මැදගම්මන
 • එම්.ඒ.ආර්.එස්. මදුරේගොඩ
 • එම්.ඩී. චම්පා කුමාරි
 • එම්.ඩී. රම්‍යලතා
 • එම්.ඩී. ශ්‍රියාලතා
 • මා/අතුරලිය ම.වි, අකුරැස්ස, මාතර
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පිළිමතලාව
 • ශාන්ත වීරමුනෙයි ම.වි
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අනුරාධපුර
 • බප/ජය/විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය, මහරගම
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කළුතර
 • ශාන්ත ජෝන් බොස්කො ම.වි, කළුඅග්ගල
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මහව
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම
 • ර/කුමර විද්‍යාලය, නව නගරය, රත්නපුර
 • ර/ෆර්ගසන් උසස් පාසල, රත්නපුර
 • බප/හෝ/වග රතනසාර ම.වි, තුන්මෝදර
 • හෝ/වැලිකන්න රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලය, වැලිකන්න, වග
 • පස්දුන්රට ජාතික පාසල
 • කො/මහබෝධි විද්‍යාලය, කොළඹ 10
 • ගම්/තක්ෂිලා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 • විද්‍යා විද්‍යාලය, ගල්කිස්ස
 • සිරි ධර්මාශෝක ක.වි
 • ර/එරබද්ද විද්‍යාලය, දෑල
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර
 • බප/ජය/සෝමාදේවි බා.වි, මුල්ලේරියාව නව නගරය
 • බප/ක/ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, පානදුර
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම
 • මඩ/වින්සෙන්ට් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 • බප/හෝ/මීගොඩ ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මීගොඩ
 • ක/ශුද්ධ වූ කුරුස විද්‍යාලය, කළුතර
 • බප/හෝ/සිරි පියරතන ම.ම.වි, පාදුක්ක
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හැටන්
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 • තක්ෂිලා ම.ම.වි, හොරණ
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ
 • මා/මලිදූව ම.වි, මලිදූව, අකුරැස්ස
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මහඔය
 • මා/ දමිළ මහා විද්‍යාලය, එලාදූව
 • බප/කැල/කිරිල්ලවල ම.ම.වි, කඩවත
 • කුලියාපිටිය ම.ම.වි, කුලියාපිටිය
 • ර/ඇඹි/කෑල්ල ම.වි, කෑල්ල, කොළොන්නාව
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර
 • අම්පන් දෙමළ විද්‍යාලය, කුඩතානෙයි
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ
 • ගුරු උපදේශක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කොළඹ 02
 • වප/ගිරි/ඉන්ගරදවුල ගැමුණු ම.ම.වි, නාරංගොඩ
 • ම/මලදොල විද්‍යාලය, හල්දුම්මුල්ල
 • කො/රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 • කො/රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 • කෑ/දෙහිඕවිට ජාතික පාසල, දෙහිඕවිට
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර
 • බප/හෝ/ශ්‍රී පරාක්‍රම ම.වි, හෝමාගම
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ
 • ගුරු උපදේශිකා, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම

 

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.