• English (UK)
 • Tamil (Sri Lanka)

මෘදුකාංග නිර්මාණය

මෘදුකාංග නිර්මාණය
 
 • ඒ. එම්. උපාලි ජිනතිස්ස
 • රසික ප්‍රියදර්ශන
 • ජේ. කේ. නන්දන තිලකරත්න
 • සමන් කුමාර විජේරත්න
 • ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩී. එච්. ජයතිස්ස
 • පී. එම්. පතිරගේ
 • ජේ. ටී. නුවන් පෙරේරා
 • ඒ. ඩබ්ලිව්. එම්. උදේශිකා නිරන්ජලී
 • ඒ. ඒ. අසංග
 • ඊ. ඩී. එම්. ජී. එච්. ශ්‍රී නම්මුණි
 • වයි.එම්. පී. ශාන්ත
 • ඩබ්ලිව්. ජී. ඉරේෂ් චතුරංග
 • යූ. කේ. කේ. අයි. පෙරේරා
 • ටී. එම්. වී. දර්ශනී
 • ටී. ජී. බී. ආර්. රණසිංහ
 • ආර්.ඩබ්.බී.පී. රණතුංග
 • එස්. ඩී. තෙන්නකෝන්
 • ආර්. එම්. ජගත් දහනායක
 • ආර්. එම්. එම්. බී. රත්නායක
 • ආර්. එස්. ඩී. දහනායක
 • එම්. පී. පී. එස්. විජේවර්ධන
 • එච්. ජී. දුල්ෂිකා දිල්රුක්ෂි
 • ජී. එච්. පන්චිත් මේනුක
 • එච්. ඒ. අජිත් කුමාර වසන්ත
 • ඩී. එස්. සී. වෙත්තසිංහ
 • දිනේෂ් තෙන්නකෝන්
 • ඩී. ඒ. එන්. සමන් කුමාර
 • ඩී. ඒ. පී. ජයතිලක
 • ඒ. ආර්. එමිල්ටන්
 • ඒ. එස්. පී. ආරච්චි
 • ඒ. ඒ. එම්. රසික
 • ඒ. ජී. ජී. යූ. ප්‍රේමලාල්
 • ඒ. ජේ. දිනේෂ්
 • ඒ. එම්. එන්. එස්. අත්තනායක
 • බී. එච්. පී. රත්නසිරි
 • චමත් අබේගුණවර්ධන
 • ඩී. එම්. එන්. දිසානායක
 • ඩී. එම්. පී. එස්. දිසානායක
 • ඩී. එම්. එස්. සී. ජයවීර
 • ඩී. ප්‍රියන්කර ගොඩගේ
 • ඩී. එම්. එස්. ආර්. රත්නායක
 • ඊ. එම්. එන්. එන්. බණ්ඩාරනායක
 • ඊ. එම්. යූ. එදිරිසිංහ
 • ජී. ඩී. එන්. ප්‍රියන්ත
 • ශිරෝමි සඳමාලි මැණිකේ
 • එච්. එම්. ආර්. තිලක්
 • අයි. ඩී. එස්. කේ. රාජපක්ෂ
 • කේ. ඩබ්ලිව්. ඩී. සරත්චන්ද්‍ර
 • කේ. හොරවලවිතාන
 • කේ. ජී. අනුර
 • කේ. ජයබාලාන
 • කේ. කේ. සුමිත්
 • කේ. පී. සී. ඩබ්ලිව්. සමරසිංහ
 • කේ. ඩබ්ලිව්. ඒ. සිසිර කුමාර
 • කපිල වජිරරත්න සිරිවර්ධන
 • එල්. පී. කේ. එච්. පතිරණ
 • එම්. ඒ. පී. මන්චනායක
 • එම්. එම්. ජනූස්
 • එම්. ටී. එන්. ඩබ්ලිව්. ජයසිරි
 • එන්. වික්‍රමසිංහ
 • එන්. ජී. ජී. යූ. මුදිතා
 • එන්. කේ. බී. එම්. ජී. නාරසිංහ
 • එන්. ඩබ්ලිව්. ටී. එල්. අමරසිංහ
 • පී. දිනේෂ්
 • පී. ඒ. ආනන්ද
 • පී. එච්. ප්‍රේමසිරි
 • ආර්. සිතාරන්
 • එස්. උරුත්තිරමූර්ති
 • එස්. විතියාතරන්
 • සුමේධ මුණසිංහ
 • සුනෙත් යූ. කළුගලආරච්චි
 • තිස්ස එම්. ආරියසේන
 • යූ.ටී. වතුකාරවත්ත
 • වී. ඩී. සිල්වා
 • වජිරානි සමරකෝන්
 • වනිතා නවරත්නම්
 • ඩබ්ලිව්. ඒ. ආර්. එම්. වන්නකුආරච්චි
 • ඩබ්ලිව්. සී. කොතලාවල
 • ඩබ්ලිව්. චමත් අබේගුණවර්ධන
 • ඩබ්ලිව්. ඩී. එස්. කැළුම්
 • ඩබ්ලිව්. එන්. ටී. වික්‍රම
 • ඩබ්ලිව්. එස්. විදානගම
 • එම්. ජී. නලින් මනෝහර
 • එච්. ඒ. ඒ. කේ. වසන්ත
 • එල්. එන්. ඩී. පියසිරි
 • බී. සී. කාරියවසම්
 • එල්. ආර්. ඒ. වී. පී. පෙරේරා
 • එස්. ඩබ්ලිව්. ඩී. එස්. ද සිල්වා
 • එම්. එස්. එස්. ඉෂ්ෆා
 • එස්. ඒ. එච්. සුභසිංහ
 • ජේ. එම්. කේ. වී. රත්නායක
 • ඩබ්ලිව්. වින්ද්‍යා එන් වෙල්ගම
 • එම්. ඒ. යූ. කේ. ජයවර්ධන
 • ජී. එම්. ඩී. නිලුක්ෂි
 • ඒ. ජී. එස්. ආර්. අඹපිටිය
 • ජේ. ජී. රසාන්ගිකා උදිතානි
 • ජේ. එස්. ප්‍රියදර්ශණී
 • පී. කේ. ජී. එල්. සී. ජයතිලක
 • ඊ. ඩී. පී. එම්. එදිරිමුණි
 • එච්. එම්. සී. පී. සුගතදාස
 • ඩබ්ලිව්. එම්. යූ. එන්. මධුශාන්ත
 • එල්. එස්. ප්‍රබෝධන
 • ඩී. පී. පී. කේ. වන්නිගමේ
 • එල්. ඒ. වයි. රසාන්ජලී
 • ආර්. ඩී. ඩී. ප්‍රතිභානි
 • පොල්ගොල්ල, කනදෙණියාවල
 • උදන්විට ම.වි., මැල්සිරිපුර
 • දොඩම්ගස්ලන්ද රාජකීය වි., රිදීගම
 • බ/ කහගොල්ල ම.ම.වි., දියතලාව
 • මිනු/ සෙනරත් පරණවිතාන ජාතික පාසල, මිනුවන්ගොඩ
 • ගා/ නියාගම විජිත ම.ම.වි., තල්ගස්වල
 • ලුනුගල ම.ම.වි., ලුනුගල
 • උඩවෙල ම.වි., උඩවෙල, ඕපනායක
 • ගාමිණි ජාතික පාසල, බෙන්තොට
 • ජනාධිපති වි., නාවල, රාජගිරිය
 • බ/ උඩගම වෙලෝගල්ල ම.වි., වෙලෝගල්ල, බදුල්ල
 • හ/ ඩී. ඒ රාජපක්ෂ ම.වි, මැදමුලන
 • රාහුල බාලිකා වි., මාලබේ
 • රත්නාවලී බාලිකා වි., ගම්පහ
 • ආඩිඅම්බලම ම.වි.
 • ගිරි/ වික්‍රමශීලා විද්‍යාලය
 • මිනු/ සිරි මිහිඳු ම.වි.
 • බ/ මැදවෙලගම ම.වි., පස්සර
 • කු/ ලක්දාස වි., කුරුණෑගල
 • කොලොන්නාව බාලිකා වි., කොලොන්නාව
 • ආනන්ද ජාතික පාසල, හලාවත
 • ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා වි., රත්නපුර
 • හ/ ලුනාව දුටුගැමුණු ම.වි., අම්බලන්තොට
 • මයුරපාද ම.ම.වි., නාරම්මල
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාතර
 • ශ්‍රී මිහිඳු වි., රදාවඩුන්න
 • මො/ මහානාම ම.ම.වි., මොනරාගල
 • ශාන්ත ෆැන්සිස් ම.වි., දළුගම, කැළණිය
 • නිලාවේලි දෙමළ ම.වි.
 • විද්‍යා වි., මාතලේ
 • බෝලාන ම.ම.වි., රුහුණ
 • බස්නාගල ම.වි., නූරිය
 • වීරමුණි දෙමළ විද්‍යාලය
 • ගම්ඉම බණ්ඩාරනායක වි.
 • රිදීමාලියද්ද ම.ම.වි., රිදීමාලියද්ද
 • සියළු ශාන්තුවරයන්ගේ වි., ගාල්ල
 • රාජකීය වි., තෙලිජ්ජවිල
 • ඩී. බී. විජේතුංග ජාතික පාසල, මාරබත්ගහමුල්ල
 • ගොකරැල්ල ම.ම.වි., ගොකරැල්ල
 • සිද්ධාර්ථ ම.වි., හොරබොක්ක, ඌව පොල්වත්ත
 • ගජනැග්ගම ම.වි., රිදීබැදිඇල්ල
 • හඳුන්ගම වි. අවුකන
 • සංඝබෝධි ම.ම.වි.
 • වැලිකන්න රෝමානු කතෝලික වි., වැලිකන්න, වග
 • කුඹුක්ගැටේ ම.ම.වි., කුඹුක්ගැටේ
 • තක්ෂිලා වි. ගම්පහ
 • විලයාය ම.ම.වි., අරලගන්විල
 • කඩුගන්නාව ම.ම.වි., කඩුගන්නාව
 • මහින්ද රාජපක්ෂ වි. පිටිපන, හෝමාගම
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ
 • එල්ලාදූව දෙමළ ම.වි., එල්ලාදූව
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, උඩුගම
 • මහරගම ම.ම.වි., මහරගම
 • දීපානි ම.වි., අනුරාධපුර
 • හීනටිගල සිරිපුත්‍ර ම.වි., තල්පේ, ගාල්ල
 • ඉන්ගරදවුල ගැමුණු ම.ම.වි., නාරංගොඩ
 • ගල්ගමුව ජාතික පාසල
 • ෆාතිමා මුස්ලිම් කාන්තා ම.වි.
 • හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසල, මීගමුව
 • මිනුවන්ගැටේ ම.වි., නිකවැරටිය
 • ශ්‍රී සුභූති ජාතික පාසල, බත්තරමුල්ල
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කුලියාපිටිය
 • සුමන ම.වි., නිවිතිගල
 • කන්නන්කුඩා ම.වි.
 • ශ්‍රී පරාක්‍රම වි., පනාගොඩ, හෝමාගම
 • ශාන්ත ඇන්ඩෘස් බා.ම.වි., නාවලපිටිය
 • පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, වඩමාරච්චි, පුල්ඔය
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තෙන්මාරච්චි, චාවකච්චේරි
 • වින්සන්ට් උසස් බාලිකා
 • පන්නල ජාතික පාසල
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මතුගම
 • බක්මීදෙණිය ම.වි., දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
 • විද්‍යාකර ම.වි., ඕපනායක
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මීගමුව
 • වෑවින්න වි., වත්තේගම
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, යාපනය
 • බණ්ඩාරනායක වි., ගම්පහ
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම
 • සියළු ශාන්තුවරයන්ගේ වි., ගාල්ල
 • මොරකන්දේගොඩ ම.වි.
 • ඩී. එස්. සේනානායක ජාතික පාසල, බේරුවල
 • ලුම්බිණි වි., කොළඹ 05
 • මාකඳුර ම.ම.වි., මාකඳුර
 • මයුරපාද ම.ම.වි.

 

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.