කරන කලට පව්

කරන කලට පව් මීරිය මී             සේ
විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනි      සේ
ඇඳින එපව් දුරලන උපදේ           සේ
නුදුන මැනවි තුන් දොර අවකා       සේ

උපුටා ගැනීම : ලෝවැඩ සඟරාව
ගායනය : චිල්ටස් දයාවංශ (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ.)
සංගීතය : කපිල පතිරත්න / කිත්සිළු ධනජ වික්‍රමසිංහ

logo Developed by
State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open Universities and Distance Learning, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2021 | State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open Universities and Distance Learning, Sri Lanka