පැහැසරණිය

පැහැසරණිය මිණි පැමිණිය කොත්    අගට
බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන්         වට
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින්     විට
සැලලිහිණිය වදු කැලණියට පුර       වරට

උපුටා ගැනීම : සැළලිහිණි සංදේශය
ගායනය : චිල්ටස් දයාවංශ (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ.)
සංගීතය : කපිල පතිරත්න / කිත්සිළු ධනජ වික්‍රමසිංහ

logo Developed by
State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open Universities and Distance Learning, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2021 | State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open Universities and Distance Learning, Sri Lanka