ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත වචන

Written by

1. ඉයත්තුව - කාලගුණය

 

2. මාරියාව - මුහුදු මැද දරුණු රැළි ගැසීම

 

3. මාළු අයින - මාළු රංචුව

 

4. වාරකං - මුහුද සැර කාලය

 

5. මා දැල - විශාල දැල

 

6. වැහි කෝඩය - වහින ලකුණු

 

7. ඔරුතල්ල - ඔරු කොනේ යටි පැත්ත

 

8. අක්පිල්ල - බිලී පිත්තේ මුල කෙළවර

 

9. පැස - මාළු දමන කූඩය

 

10. දැල් කෝසු කිරීම - දැල් එකතු කිරීම

 

Read 12474 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka