වී ගොවිතැන ආශ්‍රිත වචන

Written by

2

1. අත්තම - ගොවිතැනේ දී එකිනෙකාට උදවු කිරීම.

 

2. උප්පිඩ - කපන ලද ගොයම් මිට

 

3. ඉපනැල්ල - ගොයම් කැපූ පසු කුඹුරේ ඉතිරි වන කොටස

 

4. කයිය - කුඹුරු වැඩට එකතු වූ පිරිස

 

5. පුරං කෙටීම - මුලින්ම කුඹුර කෙටීම

 

6. කවාඩුව - කුඹුරේ නියර කැඩී ගිය තැනක්

 

7. බිත්තර වී - කුඹුරේ ඉසීමට සුදුසු වී

 

8. පෝරු ගෑම - පෝරුවෙන් මඩ සමතලා කිරීම

 

9. වියගහ - ගවයින් දෙදෙනා එකට ඈඳා සකස් කළ ලීය

 

10. ඇඹුල / මුත්තෙට්ටුව - කුඹුරට ගෙනෙන කෑම

 

11. වක්කඩ - පහළ ලියැද්දට වතුර බැසීමට නියරේ කපන කාණුව

 

12. අම්බරුවා - මී හරකා

 

13. කලවිට - කමත

 

14. ගොම්පස් - ගොම

 

15. අරක්වල - ගොන් කණුව ළඟ ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය තැන්පත් කරන වළ

 

16. පාවර - වරකට පෑගිය හැකි ගොයම් ප්‍රමාණය

 

17. බැත - වී

 

18. කේවිටි බෝය - හරකුන්ට ගහන කෝටුව

 

19. බැත ගැරීම - වී හුලං කිරීම

 

20. මුත්තා - හක් ගෙඩිය

 

21. බෝලන්න - කමත අතුගෑමට ගන්නා ඉපල් මිටිය

 

22. මුදුනා - හරක් කැරැල්ලේ ගොං කණුව ළඟට සිටින හරකා

 

23. මැල්ලන් බෝලය - බොල් වී

 

24. යතුර - කුල්ල

 

25. ගොන් කණුව - කමතේ මැද සිටුවන ගොන් කැරැල්ල බඳින කණුව

 

Read 7487 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka