උපකාරක සේවා 2 කොටස (රජරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/pluginfile.php/338441/mod_resource/content/2/rjg_sg11_acct_weladama%20ha%20upakaraka%20sewa.mp3 ஐ சொடுக்குக