කළමනාකරණය හා අලෙවිකරණය (රජරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/pluginfile.php/338435/mod_resource/content/1/rjg_sg11_acct_management%20and%20sales.mp3.mp3 ஐ சொடுக்குக