ගුත්තිල කාව්‍ය (රජරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/pluginfile.php/336258/mod_resource/content/3/rjg_sg11_sin_gutila%20kawya.mp3 ஐ சொடுக்குக