සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)