ළමා වියෙන් පසු ජීවන අවධි (ඌව ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)