රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම - 1 (කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)