මිනිස් හැසිරීම_p2 (ඌව ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)