ජලය (ඌව ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/pluginfile.php/325585/mod_resource/content/2/ug_sg5_env_u8_%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA_p1.mp3 ஐ சொடுக்குக