රකින විට පරිසරය රැකෙනු ඇත අප සැම (ඌව ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)