රෝගීන් සඳහා ආහාර සකස් කිරීම -1(කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)