පටක රෝපණය - 1 (කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)