තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාර - 1 (කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)