ශාන්තිකර්ම තුන (කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)