එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් (කඳුරට ගුරු ගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)