සුසමාදර්ශී පදනම් වාද අසංගත හා අසමමේය වීම (කඳුරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)