මිනිසා මුහුණ දෙන ගැටළු වලට ජීව විද්‍යා විෂය පථයේ වැදගත්කම-1(කඳුරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)