ශාඛ ආකාරය හා ක්‍රියාකාරිත්වය 3 (කඳුරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)