කාලය - 1 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)