නිවැරදි ඉරියව් සඳහා ජිව යාන්ත්‍ර මුලධර්ම හදුනා ගනිමුනිවැරදි ඉරියව් සඳහා ජිව යාන්ත්‍ර මුලධර්ම හදුනා ගනිමු