ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 5.5.1

මට්ටම් ගැනීමෙ සිද්ධාන්තය භාවිතා කර කෙටි මාර්ග කොටසක දික්කඩක් පිළියෙල කිරීම