ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 3.4.2

NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කර ට්‍රාන්සිස්ටර් ස්විචයක් නිර්මාණය කිරීම

Click https://www.youtube.com/watch?v=kZK0al3IVqc link to open resource.