ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 35

ප්‍රදේශයේ පවතින සම්පත් භාවිතා කර කුකුළු පැටවුන් සදහා බිත්තර බීජෞෂකයක් සකස් කිරීම