වැඩසටහන 02- භාෂණය හා ලේඛණය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම.

Click https://youtu.be/BzqjYPdvGEA link to open resource.