ඒකකය 07, ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1Asmm7VIw1qAJAWM3bv9sfIOph94SWBDc7aLXMM2UmCM/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக