ඒකකය 01 ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදයේ සංවර්ධනයෙහි ඵල දෛනික අවශයතා සපුරා ගැනීමට භාවිතා කරයි

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbd4j5tEb9vobcGO8Pacbh8F6ymuByOsNcHTbviL0o9I_Uxw/viewform ஐ சொடுக்குக