ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -භූමි අලංකරණය හා මල් වගාව පුනරීක්ෂණ

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1VObvLo6tfPTCwEmmDdC2iRzs05Z741HZX3YrGQHiy8c/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக