ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -භූමි අලංකරණය හා මල් වගාව පුනරීක්ෂණ