ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - පුනරීක්ෂණ 5

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/16w_HEcA1V1VayHGPpKXB03LmJ7Z1Gagjb4kuvIFQRdo/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக