ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - පුනරීක්ෂණ 4

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1kDOBV7vYWyuCYbXhbZsXBpfKVHdLtnZD8HOl0eEtq4c/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக