ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පුනරීක්ෂණ 3

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1_kIlbkTRdFLQ86xubFrLBx6C1ukK2T9aZAc3yQUT2l4/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக